10 mar 14 16:05

Nieopodatkowanie dochodów z najmu mieszkania

„Kupiłem mieszkanie w 2007 r. za 190 tys. zł. Skorzystałem z kredytu hipotecznego w wysokości 60 tys. zł, ponieważ nie miałem całości wkładu. Lokal wynajmuję, ale nie zgłosiłem w PIT dochodów do US, jakie konsekwencje mogą mi grozić?”

Udostępnij
0
Skomentuj
fot. Shutterstock

Nie ulega wątpliwości, iż otrzymywane przez Pana środki pieniężne tytułem czynszu najmu (odstępnego) z wynajmowanego mieszkania rodzić mogą obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.Dwie formy opodatkowaniaDla porządku w tym miejscu należy tylko krótko wspomnieć, iż opodatkowanie dochodów z najmu możliwe jest w jednej z dwóch form:a) zryczałtowanej, podatek wynosi wówczas 8,5% osiąganych z tego tytułu przychodów (art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w takim przypadku do 31 stycznia roku następnego po roku osiągnięcia przychodu złożyć należy zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28. Pamiętać także należy, że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.b) według zasad ogólnych, wraz z np. z dochodami ze stosunku pracy, w ustawowym terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku, którego dotyczy zeznanie.W przedstawionej przez Czytelnika sytuacji, rozróżnić należy dwie podstawy szeroko rozumianej odpowiedzialności za nieodprowadzenie podatku od osiągniętego przez osobę dochodu z tytułu wynajmu mieszkania.Odpowiedzialność podatkowaPierwszą konsekwencją jest obowiązek zapłaty podatku za nieprzedawnione zobowiązanie podatkowe. Stosownie do art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem, zobowiązanie podatkowe za ewentualne dochody z wynajmu Pana mieszkania w 2007 r. (termin płatności podatku w 2008 r.) przedawniają się z końcem 2013 roku, za 2008 r. z końcem 2014 r. itd. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowe nie jest dopuszczalne nie tylko wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowe, co nawet prowadzenie postępowania podatkowego co do przedawnionego zobowiązania podatkowego. Innymi słowy, dopóki nie upłynie 5-letni termin przedawnienia zobowiązania podatkowego liczony w sposób opisany powyżej, organ podatkowy władny jest wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, uwzględniającą osiągane przez Pana dochody z tytułu wynajmu mieszkania, z uwzględnieniem stawki podatku wynoszącej 18% lub 32%, w zależności od tego, w jakiej łącznej kwocie zostanie Panu określona podstawa opodatkowania.Odpowiedzialność karno-skarbowaDruga konsekwencją, jaką może Czytelnik ponieść za nieodprowadzenie podatku od osiąganego przez osobę dochodu z tytułu wynajmu mieszkania, może być odpowiedzialność karno-skarbowa, jaką reguluje ustawa Kodeks karny skarbowy. W omawianym przypadku sankcje za powyższe zaniechanie kompleksowo reguluje art. 54 K.k.s.W myśl art. 54 § 1 K.k.s. podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.Stosownie do postanowień art. 54 § 2 K.k.s., jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Przez „małą wartość” w rozumieniu powyższego przepisu rozumieć należy zgodnie z art. 53 § 14 K.k.s. wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.Natomiast art. 54 § 3 K.k.s. stanowi, że jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w art. 54 § 1 K.k.s. podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Przez „ustawowy próg” w powyższym znaczeniu rozumieć należy w myśl art. 53 § 3 K.k.s. pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu zabronionego przez kodeks.W tym miejscu można zawrzeć tylko przypuszczenie, iż kwota uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie przez Pana podatku może nie przekraczać ustawowego progu, a zatem ewentualnie odpowiadałby Pan za popełnienie wykroczenia skarbowego przewidzianego w art. 54 § 3 K.k.s.Dobrowolne poddanie się odpowiedzialnościNależy jednak pamiętać, iż powyższych sankcji karno-skarbowych może Pan uniknąć, korzystając z instytucji tzw. dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.Zgodnie z art. 17 § 1 K.k.s., sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a jednocześnie:1) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności;2) sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony;3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – uiścił ich równowartość pieniężną;4) uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.Przez najniższą karę grzywny rozumieć należy kwotę odpowiadającą co najmniej dziesięciokrotności jednej trzydziestej minimalnego wynagrodzenia w wypadku przestępstwa skarbowego – art. 23 § 1 i 3 K.k.s. oraz w wypadku wykroczenia skarbowego co najmniej jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia – art. 48 § 1 K.k.s.Tylko, gdyby ponosił Pan odpowiedzialność karno-skarbową na podstawie art. 54 § 1 K.k.s. (tj. kwota uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie przez Pana podatku byłaby wyższa niż mała wartość w ww. brzmieniu – co jednak wątpliwe w Pana sytuacji), wyłączona zostałaby możliwość skorzystania z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności na podstawie art. 17 § 2 pkt 1 K.k.s. Tomasz Bednarczyk – aplikant radcowskiKancelaria Filipek & Kamiński sp.k. LublinPodstawa prawna:Ustawa z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. z 2012 r. poz. 1540 ze zm.Ustawa z dn. 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy - Dz.U. z 2013 r. poz. 1036 z późn. zm.Ustawa z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2013 r. poz. 35 z późn.zm.

Udostępnij
0
Tematy:
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.

 

Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Przejdź do profilu

Szukaj

dziś - poniedziałek, 30 maja 2016

CzasDaneOkresAktualna wartość
01:50Japonia - Sprzedaż detalicznaKwiecień-0,8% r/r
11:00Strefa euro - Indeks nastrojów w usługachMaj11,3
11:00Strefa euro - Indeks nastrojów biznesuMaj0,26
11:00Strefa euro - Indeks nastrojów producentówMaj-3,6
11:00Strefa euro - Indeks nastrojów w gospodarceMaj104,7
11:00Strefa euro - Indeks nastrojów konsumentówMaj-7
14:00Niemcy - Inflacja HICP - wst.Maj0,0% r/r
14:00Niemcy - Inflacja CPI - wst.Maj0,1% r/r

dziś - poniedziałek, 30 maja 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego...
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku...
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
Publikacja raportu za 2015 rok.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w...
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN oraz scalenia...
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015.
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, zmiany siedziby spółki...
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,50 zł na akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.341.576 akcji zwykłych na okaziciela...

Najbliższe terminy podatkowe

jutro - 31 maja 2016 (wtorek)Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu -
7 czerwca 2016 (wtorek)Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku -
7 czerwca 2016 (wtorek)Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT -
7 czerwca 2016 (wtorek)Termin złożenia deklaracji CIT-7 -
7 czerwca 2016 (wtorek)Termin płatności podatku w formie karty podatkowej -
  • Copyright © 2016 Biznes.pl