24 lut, 14:00

Spółka cywilna

Najczęściej wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne formą spółki jest spółka cywilna. Jest to wygodna forma prowadzenia niewielkich przedsięwzięć gospodarczych.

Udostępnij
0
Skomentuj
Foto: Onet Thinkstock/Stockbyte

Cechy spółki cywilnej

Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Plusy spółki cywilnej:
- niskie koszty powołania spółki (umowa spółki cywilnej nie wymaga formy aktu notarialnego);
- proste zasady zakładania i prowadzenia działalności w tej formie;
- do założenia spółki cywilnej wystarczy niewielki, a nawet zerowy kapitał;
- wniesienie wkładu do spółki nie jest obowiązkowe;
- możliwość wniesienia do spółki wkładu w rozmaitej formie (np. rzeczowego lub nawet pracy własnej);
- duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki i jej organizacji;
- jest to wygodna forma prowadzenia niewielkich przedsięwzięć gospodarczych;
- nieskomplikowany sposób likwidacji;
- możliwość stosowania uproszczonej księgowości (przy obrotach poniżej 1.200.000 euro, jeśli wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne);
- wspólnicy spółki cywilnej nie płacą dodatkowo podatku dochodowego od działalności spółki, a jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych, przy czym mogą wybrać korzystną formę opodatkowania;  

Spółka cywilna jest więc umową, w której dwie bądź więcej osób wyraża wolę współpracy dla osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu gospodarczego. Chodzi o wszelkiego rodzaju dążenie do uzyskania korzyści materialnych w postaci zysku czy do osiągnięcia najwyższego - przy danym nakładzie środków - stopnia realizacji wyznaczonego zadania o charakterze majątkowym. Nie musi to być koniecznie cel zarobkowy, lecz ogólnie rozumiany motyw racjonalnego gospodarowania we wspólnocie, tak żeby otrzymać najlepszy efekt przy możliwie maksymalnej oszczędności środków. Tym celem może być m.in. prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa albo też zrealizowanie jakiegoś jednorazowego przedsięwzięcia (np. gdy kilka osób kupuje okazyjnie dużą ilość towaru, który chce później korzystnie sprzedać i taki jest cel działania spółki).

Taką spółkę mogą zawiązać minimum 2 osoby. Mogą to być osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Wspólnikiem nie może być tylko inna spółka cywilna. Zasadą jest przy tym niezmienność jej składu osobowego, ale możliwe jest przyjęcie nowego członka przez zmianę umowy oraz w pewnych okolicznościach wystąpienie wspólnika. Przystąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej jest możliwe wyłącznie poprzez zmianę pierwotnej umowy spółki. Nie jest to jednak konieczne w przypadku spadkobierców wspólnika, o ile umowa przewiduje ich wejście do spółki po jego śmierci.

Z perspektywy prawa spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, lecz zwykłą umową. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej (nie jest zatem odrębnym podmiotem prawa i nie może sama działać we własnym imieniu) ani nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Spółka cywilna to nic innego jak wspólnicy związani umową, a nie - jak w wypadku innych spółek - podmiot niezależny od tych wspólników.

Przykład:

Wspólnicy spółki cywilnej chcą kupić komputery do biura, aby prowadzić wspólną działalność. Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana przez sprzedającego nie z samą spółką cywilną, lecz ze wszystkimi jej wspólnikami łącznie. Jednak w obrocie gospodarczym wystarczające jest podanie firmy spółki cywilnej dla zawarcia umowy.

Za przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uznaje się zaś wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przymiot przedsiębiorcy mają zatem jedynie wspólnicy spółki cywilnej, stąd zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub KRS powinien dokonać każdy ze wspólników z osobna.

Spółka ma własny numer NIP i REGON, ale podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne zaś może być albo spółka, albo każdy ze wspólników z osobna. Spółka cywilna jest płatnikiem VAT.

Wkład wspólnika

Wkład wspólnika może polegać:

 • na wniesieniu do spółki własności (jakiejś rzeczy) bądź innych praw (np. papiery wartościowe, wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych, najem, dzierżawa) bądź
 • na świadczeniu usług.

Wkład w formie świadczenia usług oznacza zobowiązanie się wspólnika do wykonywania w zasadzie stałych bądź też jednorazowych albo podejmowanych okazjonalnie - zależnie od potrzeb i woli wspólników - czynności na rzecz spółki. Będą to wszelkie działania, odpłatne lub nieodpłatne, przysparzające korzyści spółce albo służące obniżeniu jej wydatków, np. świadczenie pracy, doradztwo.  Współpraca wspólników może zatem polegać na tym, że ze swoich wkładów "zbudują" niejako majątek, który będzie służył do realizacji ich wspólnego celu.

Jeżeli przedmiotem wkładu do spółki jest własność nieruchomości, to dla skutecznego jej przeniesienia na wszystkich wspólników konieczna będzie forma aktu notarialnego, a w razie gdy przedmiotem wkładu jest przedsiębiorstwo (nieobejmujące nieruchomości) - forma pisemna z notarialnym poświadczeniem podpisów stron.

Jeśli nic innego nie stanowi umowa spółki, to przyjmuje się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy (tak rzeczy ruchomych, jak nieruchomości), to do wykonania tego zobowiązania, jak i do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz niebezpieczeństwa utraty czy uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeśli zaś rzeczy mają być wniesione jedynie do używania, to odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie przepisy o najmie.

Przykład:

Wniesienie własności nieruchomości do spółki cywilnej oznacza w istocie przeniesienie własności nieruchomości na współwłasność łączną wspólników, a więc również na rzecz dotychczasowego wyłącznego właściciela, który staje się współwłaścicielem do niepodzielnej ręki.

Majątkiem wspólnym wspólników spółki cywilnej są wniesione wkłady oraz to, co wspólnicy nabyli do spółki prowadząc działalność. Ten majątek nie jest jednak własnością samej spółki, ale wszystkich jej wspólników łącznie, a więc mogą z niego korzystać jedynie razem i tylko dla realizacji celów spółki. Formalnie rzecz biorąc, sama spółka nie ma zatem własnego majątku.

Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki nie może też domagać się podziału wspólnego majątku wspólników, a wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku.

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Przepisy nie przewidują jednak rygoru nieważności w razie niezachowania formy pisemnej. Spółka cywilna jest zawarta, gdy wspólnicy porozumieją się co do tego: kto tworzy spółkę, w jakim celu i jak poszczególne osoby będą uczestniczyły w jej działalności.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Za zobowiązania spółki wspólnicy są odpowiedzialni solidarnie.

Stosunek solidarności pomiędzy wspólnikami w sferze odpowiedzialności za cywilnoprawne zobowiązania spółki oznacza, że wierzyciel - tj. ten, wobec kogo wspólnicy spółki są dłużnikami, gdyż zaciągnęli dług na cele spółki - może wytoczyć powództwo według swojego wyboru:

 • przeciwko wszystkim dłużnikom łącznie,
 • przeciwko kilku z nich lub
 • przeciwko każdemu z dłużników z osobna.

Zaspokojenie wierzyciela chociażby przez jednego ze współdłużników zwalnia pozostałych. Dłużnik, który spełnił zobowiązanie, może natomiast żądać od pozostałych współdłużników zwrotu przypadającej na nich części zobowiązania (regres).

Wierzycielowi przysługuje przy tym prawo swobodnego wyboru majątku, z którego chce uzyskać zaspokojenie - z majątku wspólnego wspólników lub z osobistego majątku dowolnie wybranych wspólników. Od uznania wierzyciela zależy kolejność, w jakiej będzie zaspokajał swoje roszczenia. Może zatem od razu zdecydować się na skierowanie egzekucji przeciwko wybranemu jednemu ze wspólników (np. jeżeli wspólnik ten jest w dobrej sytuacji finansowej, a więc są duże szanse, że egzekucja zakończy się sukcesem). Jeżeli wierzyciel chce złożyć w sądzie pozew przeciw spółce cywilnej, musi jako pozwanego wymienić wszystkich jej wspólników, a nie tylko samą spółkę. żeby natomiast mogła zostać przeprowadzona egzekucja z majątku wspólnego wspólników, potrzebny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Wspólnicy nie mogą - ze skutkiem wobec osób trzecich, uprawnionych z tytułu zobowiązań spółki - zmienić w drodze umowy określonej ustawowo zasady odpowiedzialności solidarnej. Dopuszczalne jest natomiast dowolne ułożenie sposobu wzajemnej odpowiedzialności regresowej między wspólnikami.

Każdy wspólnik spółki cywilnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami także za zaległości podatkowe spółki1.

Prowadzenie spraw spółki

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Pod tym pojęciem kryje się podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego spółki, tj. podejmowanie czynności faktycznych (np. wydawanie poleceń służbowych pracownikowi spółki) i czynności prawnych. Prowadzenie spraw spółki jest więc nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego ze wspólników. Z tego właśnie powodu w piśmiennictwie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, iż skoro prowadzenie spraw spółki jest obowiązkiem wspólnika, to nie może on żądać za te czynności wynagrodzenia, ponieważ osobiste świadczenie pracy wiążące się z prowadzeniem czy reprezentowaniem spółki wynika z istoty członkowstwa w spółce cywilnej. W umowie spółki bądź nawet w uchwale wspólnicy mogą zmienić powyższą zasadę postanawiając, że sprawy spółki prowadzić będzie jeden lub kilku wymienionych wspólników.

Każdy wspólnik może - bez uprzedniej uchwały wspólników - prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Poza tym każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

Jeśli inaczej nie postanowiono w umowie lub na mocy uchwały wspólników, to każdy wspólnik jest również umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Czynność jednego wspólnika może więc wystarczyć do związania jej skutkami pozostałych wspólników.

Udział w zyskach

Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można jednak inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Nie można jednak wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości również do udziału w stratach. Jeżeli zatem w umowie spółki ustalono inny sposób dzielenia zysku, niż to wynika z art. 867 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz nic nie wspomniano o pokrywaniu strat, wtedy ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się również do udziału w stratach. Uzasadnieniem nierównego udziału w zyskach może być m.in. różna wartość wkładów wniesionych przez wspólników czy różne zaangażowanie poszczególnych wspólników w prowadzeniu spraw spółki.

Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki. Jeśli jednak spółka została zawarta na czas dłuższy (powyżej 1 roku obrachunkowego), to wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków także z końcem każdego roku obrachunkowego. Powyższe zasady co do terminu wypłacania zysku mogą zostać zmienione w umowie spółki albo w uchwale wspólników. Można zatem dowolnie określić terminy dzielenia się dochodem spółki (np. ustalić, że zysk może być wypłacany co miesiąc).

Spółka cywilna a podatki

Zawarcie umowy spółki podlega w zasadzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)2 według stawki 0,5% wartości wkładów wniesionych do majątku spółki. Podlega mu również np. wniesienie bądź podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczka udzielona spółce przez wspólnika oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Podstawę opodatkowania stanowi m.in.:

 • przy zawarciu umowy spółki - wartość wkładów do spółki, 
 • przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki - wartość wkładów powiększających majątek spółki, 
 • przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika - kwota bądź wartość pożyczki, 
 • przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania - roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania. 

Od podstawy opodatkowania odlicza się kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, np. zawarcia umowy spółki cywilnej, i ciąży na wspólnikach. Są oni solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki wspólnicy powinni złożyć druk PCC-1 oraz opłacić podatek w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy. Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania ustalane są proporcjonalnie do uprawnień wspólników do udziału w zysku. Formy opodatkowania dostępne dla wspólników spółki cywilnej (zależnie od rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności):

1)podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (według progresywnej skali podatkowej) - przy prowadzeniu dla spółki pełnej księgowości albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

2)podatek liniowy (19%) - przy prowadzeniu dla spółki pełnej księgowości albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

3)ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

4)karta podatkowa - w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Nie jest dopuszczalne, żeby część wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych objęta była ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (lub karty podatkowej), a część korzystała z zasad ogólnych lub podatku liniowego. W przypadku wyboru karty podatkowej w decyzji o wysokości podatku dochodowego wydawanej odrębnie na każdy rok podatkowy przez naczelnika urzędu skarbowego wymienieni są wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

Możliwe jest natomiast zróżnicowanie formy opodatkowania dochodów poszczególnych wspólników spółki cywilnej tak, że niektórzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych na podstawie skali podatkowej a niektórzy według stawki liniowej (19%) - są bowiem oni odrębnymi wspólnikami.

Jeśli pewna osoba prowadzi działalność gospodarczą w różnych formach (np. prowadzi indywidualnie restaurację, a spółka cywilna, w której uczestniczy prowadzi działalność hotelarską), to wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej dotyczy wszystkich form jej prowadzenia (czyli i dochodu z restauracji, i dochodu z udziału w spółce cywilnej).

Żeby wyliczyć dochody poszczególnych wspólników, wpierw trzeba ustalić dochód spółki, tak jakby to spółka była podatnikiem. Następnie dochód spółki dzieli się między wspólników - proporcjonalnie do ich udziałów w zyskach.

Również koszty uzyskania przychodów u wspólników spółki cywilnej ustala się proporcjonalnie do ich udziałów w zysku, jeśli podatnicy opodatkowani są na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka cywilna, inaczej niż spółki osobowe, nie może samodzielnie nabywać praw i zaciągać zobowiązań, zatem spółka cywilna nie może być np. właścicielem nieruchomości, a tym samym nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości. Zatem to nie spółka cywilna, ale jej wspólnicy są współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości podlegającej opodatkowaniu i odpowiedzialni są oni solidarnie za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.

Zakończenie działalności w spółce cywilnej

Jeśli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, to każdy wspólnik może z niej zawsze wystąpić wypowiadając swój udział na 3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

Z ważnych powodów wspólnik może także wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne w umowie czy uchwale będzie zawsze nieważne. W przypadku spółki zawartej na czas oznaczony wspólnik może zatem z niej wystąpić jedynie z ważnych powodów. Pojęcie "ważne powody" należy interpretować zależnie od okoliczności konkretnej sytuacji. Mogą to być zarówno przyczyny subiektywne, jak i obiektywne; mogą bezpośrednio dotyczyć tak wspólnika występującego ze spółki, jak i pozostałych wspólników (np. choroba, utrata zdolności pracy, zmiana miejsca zamieszkania, niemożność pogodzenia uczestnictwa w spółce z obowiązkami państwowymi, brak wzajemnego zaufania między wspólnikami). "Ważne powody" to taki zespół okoliczności, które sprawiają, że niesposób zmuszać wspólnika do pozostawania w spółce wbrew jego woli. Pojęcie "ważne powody" nie obejmuje jednak nawet uzasadnionego przekonania wspólnika, że spółce zagrażają poważne straty.

Oświadczenie woli zawierające wypowiedzenie udziału w spółce powinno być dokonane w formie pisemnej i złożone wszystkim pozostałym wspólnikom.

Jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, to jego wierzyciel osobisty, który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki bądź jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na 3 miesiące naprzód, chociażby nawet spółka była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, to wierzyciel może z tego terminu skorzystać.

Wspólnikowi występującemu ze spółki zwracane są w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, a także wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, jaką wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Poza tym wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Rozwiązanie spółki cywilnej może nastąpić z różnych powodów i w różnych trybach, np.:

 • w drodze umowy między wszystkimi wspólnikami, gdy spełniony został w całości określony w umowie cel gospodarczy,
 • po spełnieniu się przewidzianych w umowie spółki warunków powodujących rozwiązanie spółki;
 • na skutek wystąpienia ze spółki bądź śmierci jednego z dwóch wspólników.

Jeśli jednak, pomimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółki, trwa ona nadal za zgodą wszystkich wspólników, poczytuje się ją za przedłużoną na czas nie oznaczony.

Jeżeli w wyniku wystąpienia bądź śmierci wspólnika w spółce pozostał tylko jeden wspólnik, to ulega ona rozwiązaniu z mocy samego prawa. Można jednak zastrzec w umowie, iż spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W takiej sytuacji powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Ponadto spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika. Z ważnych powodów podważających podstawy dalszego istnienia spółki każdy wspólnik może również zażądać jej rozwiązaniaprzez sąd w drodze konstytutywnego orzeczenia wydanego w wyniku uwzględnienia takiego powództwa wspólnika albo wspólników.

Od chwili rozwiązania spółki do wspólnego majątku wspólników stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem zasad poniższych. W razie więc niemożności dobrowolnego podziału majątku spółki pomiędzy byłymi wspólnikami, jego likwidację - na żądanie zainteresowanego - przeprowadza sąd w trybie właściwym dla zniesienia współwłasności, tj. w trybie postępowania nieprocesowego, stosując art. 617 i następne Kodeksu postępowania cywilnego.

Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio zasady zwrotu wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki cywilnej.

Spółka cywilna nie ma zdolności upadłościowej, tym samym nie może być postawiona w stan upadłości, gdyż nie jest przedsiębiorcą. W stan upadłości można zaś postawić wspólników spółki cywilnej. Przedsiębiorcami są bowiem jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową.

1 Zob. art. 115 Ordynacji podatkowej.

2 art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 68 poz. 450, ze zmianami)

Poleć
Udostępnij
0
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 

Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Przejdź do profilu

Szukaj

dziś - poniedziałek, 2 marca 2015

CzasDaneOkresAktualna wartość
02:35Japonia - Indeks PMI dla przemysłu - fin.Luty51,6
09:00Polska - Wskaźnik Rynku Pracy wg BIECLuty
09:00Polska - Indeks PMI dla przemysłuLuty
09:55Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu - fin.Luty
10:00Strefa euro - Indeks PMI dla przemysłu - fin.Luty
10:30Wlk. Brytania - Podaż pieniądza M4Styczeń
10:30Wlk. Brytania - Indeks PMI dla przemysłuLuty
11:00Strefa euro - Inflacja HICP - dane szacunkoweLuty
11:00Strefa euro - Stopa bezrobociaStyczeń
14:30USA - Wydatki AmerykanówStyczeń
14:30USA - Dochody AmerykanówStyczeń
16:00USA - Wydatki na inwestycje budowlaneStyczeń
16:00USA - Indeks ISM dla przemysłuLuty

dziś - poniedziałek, 2 marca 2015

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał...
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz...
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji...
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału...
NWZA ws. zmiany statutu.
Publikacja raportu za 2014 rok.
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.