Zmiany w ubezpieczeniach i składkach ZUS w 2014 r.

27 gru 13, 09:14
fot. Shutterstock

Zmiany w przepisach, które wejdą w życie z początkiem nowego roku, nie ominą również składek ZUS. W przyszłym roku dla pewnej grupy osób ubezpieczonych wprowadzono nowe kody tytułu ubezpieczenia. Dodatkowo płatnicy składek będą przekazywać do ZUS wyłącznie nowe druki formularzy ubezpieczeniowych. Z kolei zmiana wielkości niektórych kwot wynagrodzeń wpłynie na limity określone w przepisach ubezpieczeniowych. Nie przewiduje się natomiast zmian w zakresie wysokości stóp procentowych składek. Od przyszłego roku wysokości te pozostaną więc na obecnym poziomie.

Nowe kody tytułu ubezpieczenia w ZUS

Z końcem tego roku opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, (…) - Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444 ze zm., dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie kodów i druków.

Przewiduje ona zmiany m.in. w kodach tytułu ubezpieczenia, które weszły (bądź wejdą) w życie w terminach wskazanych w nowelizacji, tj. odpowiednio 19 września i 1 listopada 2013 r. oraz 1 kwietnia 2014 r. Zmiana, która ma wejść w życie od 1 kwietnia przyszłego roku, wprowadza odrębne (nowe) kody tytułu ubezpieczenia. Dotyczyć będą osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz pobierających emeryturę pomostową. Dla tej grupy ubezpieczonych właściwymi kodami tytułu ubezpieczenia od tego dnia będą:

» 26 00 - osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w RP,

» 26 01 - osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż RP państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

» 27 00 - osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w RP,

» 27 01 - osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż RP państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Z nowym rokiem nowe druki

Od listopada br. w rozporządzeniu w sprawie kodów i druków wprowadzono nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych (tj. formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych). Jednakże płatnicy składek, do wyczerpania zapasów, mogą używać dotychczasowych (starych) wzorów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Przy czym korzystać z nich mogą nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.

Natomiast od 1 stycznia 2014 r. należy posługiwać się wyłącznie nowymi drukami. Zatem wszystkie dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2013 r. przekazane do ZUS w styczniu 2014 r. powinny być już sporządzone na nowych formularzach ubezpieczeniowych.

Więcej na temat zmian w kodach i dokumentach ubezpieczeniowych ZUS pisaliśmy w GP nr 91 z br. na str. 13.

Wyższa minimalna płaca, to wyższe składki

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ulega zwiększeniu do kwoty 1.680 zł (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1074).

Wobec tego wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2014 r. nie może być niższa od kwoty 1.680 zł. Wyjątek dotyczy pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy. W jego przypadku wynagrodzenie to nie będzie mogło być niższe od kwoty 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli od kwoty 1.344 zł.

Konsekwencją podwyższenia od 2014 r. wysokości tego wynagrodzenia jest m.in. wzrost najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających te składki od ulgowej podstawy wymiaru. Ponadto jego kwota ma też wpływ na naliczanie składek emerytalnej i rentowych za niektóre osoby przebywające na urlopie wychowawczym, a także na obowiązek zapłaty składki na FP.

Dla początkującego przedsiębiorcy

Wielkość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających je od ulgowej podstawy wymiaru uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności nie może ona być niższa od 30% kwoty tego wynagrodzenia.

Zatem od 1 stycznia 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców wynosić będzie 504 zł (30% z kwoty 1.680 zł). W porównaniu do obecnie obowiązującej wysokości, tj. 480 zł (30% z kwoty 1.600 zł), będzie ona wyższa o 24 zł.

Dla osób na wychowawczym

Wzrost od 1 stycznia 2014 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia spowoduje jednocześnie podwyżkę wysokości najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przebywających na urlopie wychowawczym. Dla pełnoetatowca korzystającego z takiego urlopu podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia aktualnie nie może być niższa niż 1.600 zł (lub 1.280 zł, jeśli jest to I rok pracy). Natomiast od 1 stycznia 2014 r. podstawa wymiaru tych składek nie będzie mogła być niższa od kwoty 1.680 zł (lub odpowiednio 1.344 zł - dla pracownika w I roku pracy).

Na Fundusz Pracy

Ustalenie wyższej kwoty minimalnej płacy ma swoje odzwierciedlenie także w składce na Fundusz Pracy (FP). Obowiązek jej opłacania uzależniony jest bowiem od wysokości oskładkowanego wynagrodzenia. Jeżeli w miesiącu osiąga ono poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę, wówczas istnieje obowiązek opłacania składki na FP. Wynika to stąd, iż składkę na ten Fundusz ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (bądź 80% tego wynagrodzenia dla pracownika w pierwszym roku pracy). Obowiązek opłacania składki na FP dotyczy m.in. pracodawców zatrudniających pracowników.

Limit składek emerytalno-rentowych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do kwoty pewnego limitu. Odpowiada on 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach. Jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone, wówczas wynagrodzenie to ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego. Uregulowanie takie wynika z art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu z dnia 13 grudnia 2013 r. (Mon. Pol. poz. 1028) ogłosiło, że w 2014 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosić będzie 112.380 zł (3.746 zł × 30). Przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przyszłym roku to 3.746 zł (tak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2014 r., która aktualnie znajduje się w toku prac legislacyjnych (po uchwaleniu przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013 r., a przed rozpatrzeniem przez Senat). Limit ten dotyczy też składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Składki za przedsiębiorcę

Wskazana wyżej kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ma też wpływ na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorcy opłacającego je na zasadach ogólnych. Dla tej grupy podmiotów najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Skoro w 2014 r. (zgodnie z ustawą budżetową) kwota tego wynagrodzenia wyniesie 3.746 zł, to przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenia społeczne od powszechnie obowiązującej podstawy wymiaru będą je naliczać od kwoty nie niższej niż 2.247,60 zł, tj. 60% z kwoty 3.746 zł.

Taką też wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia w 2014 r. dla tej grupy przedsiębiorców wskazał resort pracy w powołanym obwieszczeniu.

Inny limit dla składki chorobowej

Od 1 stycznia 2014 r. w inny sposób będzie się ustalać miesięczny limit podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Ponadto jego kwota zmieniać się będzie nie tak jak jest obecnie - raz na kwartał, lecz raz na rok.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (np. przedsiębiorców, zleceniobiorców) opłaca się od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy czym, przy ustalaniu wysokości podstawy jej wymiaru należy mieć na uwadze określony dla niej limit, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie podstawa wymiaru składki na to ubezpieczenie nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na okres 3 miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Od 1 stycznia 2014 r. brzmienie tego przepisu ulegnie zmianie. Od tego bowiem dnia podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu temu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Powyższa zmiana wynika z ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 983).

W 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu składek emerytalno-rentowych wyniesie 3.746 zł. Zatem w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie mogła być wyższa od kwoty 9.365 zł (3.746 zł × 250%).

Od 2014 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie ustalana raz na rok, czyli na okres od stycznia do grudnia.

Bez zmian w stopach procentowych

Od 1 stycznia 2014 r. nie zmienią się wysokości stóp procentowych zarówno dla składek na ubezpieczenia społeczne, jak i dla składki na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji w przyszłym roku ich wysokości będą się kształtować na dotychczasowym poziomie. Podobnie będzie w stosunku do składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dla składek na te Fundusze w projekcie ustawy budżetowej wskazano te same wysokości stóp procentowych, co w 2013 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442)

Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013, strona 13

Dział: Przewodnik Gazety Podatkowej

Autor: Aneta Dąbrowska

Widzisz błąd na stronie? Wyślij wiadomość do redakcji

Napisz do nas

zamknij
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Komentarze (404)

~normalny3213 do ~Normalny: To nie jest nowy podatek , przecież w wypadku wprowadzenia podatku obrotowego dla celów emerytury socjalnej likwidujemy składki na ZUS i KRUS , które obciążają nielicznych dusząc gospodarkę . A jakby nie liczyć - sprawiedliwie opodatkowując wszystkich, faktycznie indywidualnie zapłacimy miesięcznie mniej , chyba że należymy do grupy darmozjadów ci mieli by się o co bać .
19 mar 15:41
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~normalny3213 do ~gapa: Przeczytaj komentowany post uważnie i ze zrozumieniem , mam już 30 lat stażu więc jestem w podobnej sytuacji i chętnie i chętnie pobiorę socjal i dodatek za lata odprowadzania składek . A młodzi nareszcie mieli by możliwość normalnie pracować , dla swoich dzieci gotów jestem rozwalić obecny złodziejski system ZUS i KRUS w którym nieliczni płacą i ci co płacą dostają najmniejsze emerytury gros pieniędzy zabierają darmozjady które niemusze wskazywać sam przecież mieszkasz w tym kraju.
19 mar 15:32
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~ana : mam proste zadanie wpisac w nowego płatnika "podstawę wymiaru sjkładek na ubezpieczenie chorobowe " i szukam a tu jakieś informacje od epoki brązu a wartości nie ma
9 lut 17:31 | ocena: 100%
Liczba głosów:1
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~Slawek z Pomorza : Bark mozliwości legalnego dorobienia kiluset złotych osobie zatrudnionej na etecie z powodu składki zdrowotnej ZUS. Jako elektronik, nie mam z tym problemu. dochod na członka nszej rodziny wzrósłby z 400 zł netto na 500-600 i nie byłoby kłopotó z płtnosciami.Nietey nawet 260zł skłaki czyni ten plan nierealnym. Ta mogloby sie uratowac prawdopodobnie ponad milion rodzin.
Przykład z babci handlujacej kozim mlekiem, czemu wychowała 2 dzieci, ale wpadła i ma problemy, zozstała dłuznikiem ZUS i przestepca podatkowym, jest dobitnym przykładem niesprawiedliwosci ustawy o swobodzie gospodarczej.
3 lut 18:24
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~LAIK KOMPUTEROWY : Witam szukam prostej rzeczy podstaw wymiaru na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne na styczen-grudzień 2014r. konia z rzędem temu który mi to szybko znajdzie Jestem laikiem komputerowym .Pozdrawiam!
29 sty 15:34 | ocena: 66%
Liczba głosów:3
66%
33%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~jando : Moja firma działa w PL, ale jedynie formalnie, mamy tutaj przedstawicielstwo, ale spółkę założoną w UK. Podatki płacimy właśnie u nich, podobnie jak ZUS - świadczenia nie mają porównania. Po za tym, podatki... Sama kwota wolna to 40k, nie płacimy podatku od dywidendy - inny świat. A działamy według schematu Pawła Kurnika - jak na razie to całkowicie inne realia biznesowe.
24 sty 08:10 | ocena: 100%
Liczba głosów:1
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~mrako : Firma już przeniesiona do Delaware. Nie mam siły do działalności w PL, tutaj kompletnie nic nie zmienia się na lepsze. Tymczasem działając z Polinvestorem nie płacimy vat, zus, ani dochodowego. Masakra, brak słów. Później zdziwienie, że firmy uciekają z Polski!
24 sty 08:07 | ocena: 100%
Liczba głosów:1
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~kilon : Polska, sama Polska. Progi podatkowe te same, kwota wolna również, podobnie kilometrówka, ale ZUS coraz wyższy. Działam już jako spółka w UK, mamy w Polsce przedstawicielstwo. Działamy według metody Pawła Kurnika, on załatwia wszystkie formalności, ale kurcze... Tam ZUS jest dwa razy niższy, a gwarantowane świadczenia wyższe. Kwota wolna to 40 k, i dodatkowo zwalniają z podatku 180 tysięcy dywidendy. Jaki zatem sens działania w Polsce?
21 sty 08:22 | ocena: 100%
Liczba głosów:1
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~markos : Szkoda komentować. Moja firma działa już w delaware, jako spółka LCC, za całość odpowiada kancelaria Polinvestor. Dlaczego daliśmy się namówić? Przede wszystkim dlatego, że w Polsce szło nam coraz gorzej. Teraz kolejna podwyżka ZUS. No i te podatki. W Delaware powinno nam zostawać w kasie kilkanaście tysięcy, a jak będzie, to się wkrótce dopiero przekonamy.
21 sty 08:20 | ocena: 100%
Liczba głosów:1
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~Julek do ~xxx: Tak jakoś dziwnie się złożyło, że OFE przez 14 lat uczyniło milionerami ludzi, którzy tam byli przy korycie; zapewniły im tłuste emerytury i bezpieczna przyszłość, tylko dlatego, że obracali przymusowymi wpłatami ubezpieczonych. Ci ubezpieczeni dostaną może 130 zł emerytury z OFE, może przez 10 lat, a może nawet nie. OFE to znakomity interes, robiony bez kapitału własnego, bez ryzyka przy stałym dopływie pieniędzy od ludzi. Takie lody też chciałbym kręcić. Żyć nie umierać. PS. Wiecie gdzie pracował znany wam p. Grabowski ? w OFE !!!
19 sty 15:56 | ocena: 100%
Liczba głosów:4
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~xxx : nie rezygnujcie z OFE, to nasze pieniadze, rubcie reklame OFE, Jak zabroniki OFE reklamować się to zróbmy to sami
15 sty 09:19
Liczba głosów:0
0%
0%
| odpowiedzi: 1
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~maki do ~Stio: Ja sobie ułożyłem życie w Polsce i jestem zadowolony.
10 sty 11:40 | ocena: 83%
Liczba głosów:6
16%
83%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~dzeromijo do ~kim: Celowe działanie... Najlepiej żeby Polacy nie prowadzili nic swojego tylko emigracja i zmywak... a tutaj ziemie zostawić wiadomo komu - syjonistom...
9 sty 12:03 | ocena: 100%
Liczba głosów:5
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~rin : składke zamiast do zusu wpłacać na konto po 67 latach żył by samych odsetek ,a tak będzie 500zł emerytury
7 sty 17:58 | ocena: 88%
Liczba głosów:9
88%
11%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~kim : jeśli ktoś samodzielnie prowadzi działalność np. usługową - jest pracownikiem samo zatrudnionym i w takim przypadku dla mikro przedsiębiorców składki powinny być liczone w inny sposób - ponieważ:
- w 2014 r. jest 2000 godzin pracy nie wliczając płatnych urlopów należnych pracownikowi,
- gdyby składki ZUS pozostały bez zmian, było by to 12 * 1 026,98 = 12 323,76 zł netto (ale tu już jest zapowiedź podwyżek)
- uwzględniając koszt i liczbę godzin pracy według kodeksu pracy daje to stawkę 6,16 zł / godzinę netto składki ZUS dla samo zatrudnionego pracownika (bez względu na to czy ma pracę czy nie w danej godzinie) - koszt ten nie uwzględnia, urlopów, czasu pracy jaki należy poświęcić na prowadzenie księgowości, na poszukiwanie zleceń itp. a jest to tylko jeden z wielu innych kosztów jakie pracownik samo zatrudniony ponosi więcej niż zwykły pracownik (np. koszty prowadzenia księgowości, koszty podatków od nieruchomości pod działalność, koszty promocji, materiałów itp)

Gdyby Państwo doceniało mikro przedsiębiorców - rozwijała by się Polska przedsiębiorczość i więcej osób mogło by rozwinąć swoje firmy na większe dające większe PKB dla kraju - jeśli korzyści mają mieć tylko duże przedsiębiorstwa które następnie są sprzedawane zagranicznym firmom (już nawet nie znam marki która była by nasza krajowa) i jednocześnie dociska się finansowo ZUS-em a więc blokuje możliwości rozwoju mikro przedsiębiorcom - to jaka będzie nasza przedsiębiorczość ?
2 sty 11:51 | ocena: 100%
Liczba głosów:10
100%
0%
| odpowiedzi: 1
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:

Firma | Prawo

10 lis, 07:39 | Firma | Prawo

Rozszerzona odpowiedzialność za długi spółki jawnej

Rozszerzona odpowiedzialność za długi spółki jawnej więcej
5 lis, 20:41 | Firma | Prawo

Projekt ułatwień w rejestracji spółek handlowych skierowany do dalszych prac

Projekt ułatwień w rejestracji spółek handlowych skierowany do dalszych prac więcej
5 lis, 08:03 | Firma | Prawo

Przedsiębiorco, nie zawsze musisz płacić karę umowną

więcej
3 lis, 08:56 | Firma | Prawo

Kiedy rodzina spłaca długi podatkowe przedsiębiorcy?

Kiedy rodzina spłaca długi podatkowe przedsiębiorcy? więcej
30 paź, 07:12 | Firma | Prawo

Prawo działalności gospodarczej w listopadzie do konsultacji

Prawo działalności gospodarczej w listopadzie do konsultacji więcej
29 paź, 17:15 | Firma | Prawo

BŚ: w Polsce łatwiej założyć spółkę, ale trudniej o pozwolenie na budowę

BŚ: w Polsce łatwiej założyć spółkę, ale trudniej o pozwolenie na budowę więcej
29 paź, 11:22 | Firma | Prawo

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych więcej
15 paź, 17:01 | Firma | Prawo

Minister gospodarki poprawia przepisy podatkowe

Minister gospodarki poprawia przepisy podatkowe więcej
15 paź, 16:22 | Firma | Prawo

Ustalenie odpłatności udostępnienia samochodu służbowego na cele prywatne

Ustalenie odpłatności udostępnienia samochodu służbowego na cele prywatne więcej
15 paź, 15:57 | Firma | Prawo

Podróż służbowa a oddelegowanie

Podróż służbowa a oddelegowanie więcej
12 paź, 08:47 | Firma | Prawo

Ekspertka o Prawie restrukturyzacyjnym: bankructwa niszczą rynek pracy

Ekspertka o Prawie restrukturyzacyjnym: bankructwa niszczą rynek pracy więcej
12 paź, 08:28 | Finanse | Prawo

Do Sejmu trafił projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

Do Sejmu trafił projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego więcej
10 paź, 06:13 | Firma | Prawo

Wywłaszczenie firm? Rząd grozi spółkom, które nie rejestrują się w KRS

Wywłaszczenie firm? Rząd grozi spółkom, które nie rejestrują się w KRS więcej
8 paź, 22:37 | Firma | Prawo

Są wstępne założenia nowego prawa o działalności gospodarczej

Są wstępne założenia nowego prawa o działalności gospodarczej więcej
17 wrz, 18:17 | Firma | Prawo

MG: nowe rozwiązania przyspieszą arbitraż

MG: nowe rozwiązania przyspieszą arbitraż więcej
9 wrz, 22:09 | Firma | Prawo

Jak należy rozwiązać spółkę komandytową oraz dokonać podziału majątku spółki?

więcej
9 wrz, 22:04 | Firma | Prawo

Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy więcej
9 wrz, 21:41 | Firma | Prawo

Jak odzyskać odsetki za faktury płacone po terminie?

Jak odzyskać odsetki za faktury płacone po terminie? więcej
9 wrz, 21:34 | Firma | Prawo

Jak poprawnie dokonać zmian w KRS?

Jak poprawnie dokonać zmian w KRS? więcej
9 wrz, 13:20 | Firma | Prawo

Rząd przyjął projekt nowego prawa, które ma ułatwić restrukturyzację firm

Rząd przyjął projekt nowego prawa, które ma ułatwić restrukturyzację firm więcej

Wszystko o podatku

Pokaż

Kursy średnie NBP

21.11.2014
waluta
kurs
zmiana (%)
3,3827
0,44
4,2088
-0,16
3,5011
-0,24
5,2904
0,22

Stopy procentowe

Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,03
-0,47
07.11.2014
1,83
-0,47
07.11.2014
0,08
-0,01
05.11.2014
0,01
0,00
06.11.2014
Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,00
-0,50%
09.10.2014
3,00
-1,00%
09.10.2014
1,00
-0,25%
04.07.2013
Źródło: NBP

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij