Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2014 roku

9 sty, 15:58
fot. Shutterstock

Podwyższenie płacy minimalnej spowoduje wzrost składek na ubezpieczenia społeczne. Nowe zasady będą również obowiązywały przy ustalaniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jakie zmiany w ubezpieczeniach społecznych czekają nas w 2014 roku?

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. wyniesie 1680 zł, a w pierwszym roku pracy 1344 zł (80% z 1680 zł). Zmiana tej kwoty powoduje, że od 1 stycznia 2014 r. wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP ulegną podwyższeniu. Zmienią się również kwoty podstawy wymiaru składek dla różnych grup ubezpieczonych, które są uzależnione od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponadto od nowego roku górną granicę dobrowolnej składki chorobowej będziemy ustalać raz w roku, a nie raz na kwartał.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Od 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegnie sposób ustalania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Będzie ona ustalana raz na rok, a nie (jak dotychczas) raz na kwartał. Miesięczne ograniczenie składki na to ubezpieczenie będzie wynosiło 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (art. 20 ust. 3 w zw. z art. 19 ust. 10 ustawy systemowej), przyjmowanego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Kwota ograniczenia jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w formie komunikatu w „Monitorze Polskim”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra pracy i polityki społecznej kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do określenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki. W 2014 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 9365 zł.

Zmiana wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia wpłynie także na ustalenie podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców, jeżeli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie zostało określone kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Podstawę wymiaru składek dla tej grupy ubezpieczonych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2014 r. – 1680 zł (art. 18 ust. 7 ustawy systemowej).

Od 1 stycznia 2014 r. zmieni się minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, która nie może być niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1260 zł.

Na skutek podwyższenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, wzrosną również składki na:

 • Fundusz Pracy do kwoty 41,16 zł (1680 zł x 2,45%),
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do kwoty 1,68 zł (1680 zł x 0,10%),
 • Fundusz Emerytur Pomostowych do kwoty 25,20 zł (1680 zł x 1,5%).

Zmieni się także podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2014 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustalona na 2014 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą wzrośnie i wyniesie 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na 2014 r.).

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i FP opłacanych przez przedsiębiorców w 2014 r.

Rodzaj ubezpieczeń Prowadzący działalność gospodarczą (podstawa wymiaru 2247,60 zł) Prowadzący działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach (podstawa wymiaru 504,00 zł)
Emerytalne (19,52%) 438,73 zł 98,38 zł
Rentowe (8%) 179,81 zł 40,32 zł
Chorobowe (2,45%)* 55,07 zł 12,35 zł
Wypadkowe (1,93%) 43,38 zł 9,73 zł
Fundusz Pracy (2,45%) 41,16 zł


* ubezpieczenie dobrowolne

Przykład

Piotr K. prowadzi działalność gospodarczą od lipca 2013 r. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Opłaca składki na preferencyjnych zasadach (od 30% minimalnego wynagrodzenia). Od stycznia 2014 r. Piotr K. będzie opłacał składki za styczeń 2014 r. w wyższej wysokości, tj. od kwoty nie niższej niż 504 zł.

Zmiana definicji osoby prowadzącej pozarolniczą działalność

Rozszerzony zostanie katalog osób prowadzących pozarolniczą działalność (art. 8 ust. 6 pkt 5 ustawy systemowej). Od 1 stycznia 2014 r. osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty będą uważane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Osoby te będą więc podlegały ubezpieczeniom na takich samych zasadach, jak pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Nowe kody ubezpieczeń

Od 1 listopada 2013 r. obowiązuje rozporządzenie zmieniające dotychczasowe przepisy dotyczące określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Omawiana zmiana została dostosowana do obowiązujących przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich. Począwszy od stycznia 2014 r. płatnicy składek mają obowiązek stosowania nowych kodów i formularzy ubezpieczeniowych.

 • UWAGA!
  Od 1 stycznia 2014 r. płatnicy składek mają obowiązek stosowania nowych kodów i formularzy ubezpieczeniowych.

Zmiana kodów od 1 stycznia 2014 r.

Kody wykorzystywane do 31 grudnia 2013 r. Kody wykorzystywane od 1 stycznia 2014 r.
1 2
10 40 – alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25. roku życia, objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi skreślone
Brak odpowiednika 12 50 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność
Brak odpowiednika 12 60 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca
Brak odpowiednika 12 70 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą
Brak odpowiednika 12 80 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna
Brak odpowiednika 12 90 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu
15 00 – małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą skreślone
16 10 – obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot nie posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstwa skreślone
17 00 – osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym skreślone
18 10 – student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym skreślone
19 00 – osoba kontynuująca ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 19 00 – osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Brak odpowiednika 19 10 – osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Brak odpowiednika 26 00* – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej
Brak odpowiednika 26 01* – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Brak odpowiednika 27 00* – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej
Brak odpowiednika 27 01* – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego 311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego 315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
Brak odpowiednika 319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
Brak odpowiednika 320 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
Brak odpowiednika 325 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
Brak odpowiednika 326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
Brak odpowiednika 327 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
Brak odpowiednika 328 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego


* oznaczone kody obowiązują od 1 kwietnia 2014 r.

Przykład

Maria P. korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego na przełomie grudnia 2013 r. i stycznia 2014 r. Zasiłek za dodatkowy urlop macierzyński należy wykazać do 31 grudnia 2013 r. w formularzu ZUS RSA z kodem 311 (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego). Natomiast począwszy od stycznia 2014 r. płatnik zasiłku powinien stosować kod 325 (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego).

Podstawa prawna:

 • art. 8 ust. 6 pkt 5, art. 18 ust. 7, art. 18 ust. 5b, ust. 7–8, ust. 14, art. 18a ust. 1, art. 19, ust. 1 i ust. 10, art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. – Dz.U. z 2013 r., poz. 1074
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1101

Małgorzata Kozłowska
radca prawny, od 10 lat zajmuje się prawem ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, specjalizuje się m.in. w problematyce koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, były wieloletni pracownik ZUS

Widzisz błąd na stronie? Wyślij wiadomość do redakcji

Napisz do nas

zamknij
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Komentarze (247)

~kinczan : Moja firma działa w UK, schemat Pawła Kurnika, pracujemy jednak z polskiego przedstawicielstwa. Rocznie daje to oszczędności na poziomie 15 tysięcy. Niski ZUS, ponad 200 tysięcy zwolnień podatkowych, ogólnie całkowicie inny świat. Trudno powiedzieć jak to będzie wyglądało dalej, ale sądzę, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać na rynku wielu istotnych ucieczek - firm nie stać na działalność w Polsce!
27 paź 08:10
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~berta : jak Wam żle to cos zróbcie a nie narzekajcie.
9 wrz 11:32
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~maciek do ~Microfirma: masz racje
11 mar 21:15
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~jan do ~ty jesteś stuknięty: co tam 3000 zł.maja szefowa zarabia 8.000 zl. i od 10 juz lat pobiera emeryturę 6.000 zł.oszczędności to zapłata dla pozostałych na poziomie ciut więcej niż minim.Ta szefowa to ani alfa ani omega jest poprostu dupolis szefa, tak chyba się opłaca- ona będzie za takie pieniądze pracować aż do śmierci a nam ZUS nie będzie miał na emerytury po 800 zł Z inymi pracownikami jeśli nabyli prawa do emerytur rozwiazywano umowy -
ten wspaniały pracodawca to WÓJT GMINY.
26 lut 09:33 | ocena: 50%
Liczba głosów:2
50%
50%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~Księgowa do ~umiejacy_czytac: Właśnie , w tabelce wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą , raz 2,45% wynosi 55,07 zł , a drugi to 41,16 zł.!! Od tej samej podstawy . Niestety ktoś mniej zorientowany uzna to za prawidłowe . A podobno pisze to wieloletni znawca tematu.
12 sty 13:46 | ocena: 100%
Liczba głosów:1
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~Microfirma : Panie premierze LITOŚCI dla firm jednoosobowych.ZUS nas wykańcza.
12 sty 11:58 | ocena: 100%
Liczba głosów:6
100%
0%
| odpowiedzi: 1
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~ksiądz : zus to ZŁO!!!
12 sty 11:57 | ocena: 75%
Liczba głosów:4
75%
25%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~dagma : To wszystko jest debilne. Otwiera się działalność, małą jednoosobową firemkę i już na dzień dobry nie zarobiwszy nawet paru groszy trzeba zapłacić i to nie mało. Czyli juz na początek trzeba miec kilka tysięcy, ale nie na rozwinięcie firmy tylko na haracz. I dziwią się nasi bonzowie, że tylu bezrobotnych i jeszcze więcej imigrantów.
12 sty 10:11 | ocena: 100%
Liczba głosów:14
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~Służba zdrowia : Minimalna 1680 zł. Od pierwszego stycznia podwyżka na ubezpiecznie. Pracuje w słuzbie zdrowia juz 26 lat. Moja średnia to 1740 a do ręki 1208. Podwyżki nie było w szpitalu od 8 lat. Jak to sie ma do tego. Jak za takie pieniądze można żyć. Jak chorować za co kupic leki. Może się ktoś dobrze odniesie w tej sprawie.
Pozdrawiam.
12 sty 10:11 | ocena: 100%
Liczba głosów:7
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~umiejacy_czytac do ~księgowa: "Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustalona na 2014 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą wzrośnie i wyniesie 2247,60 zł"
12 sty 09:57 | ocena: 100%
Liczba głosów:2
100%
0%
| odpowiedzi: 1
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~ciekawe : Ciekawe dlaczego składki chorobowe nazywa się dobrowolnymi?
12 sty 09:55 | ocena: 100%
Liczba głosów:3
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~"szczęśliwa" już emerytka do ~obserwator: To cytat z powyższego : "Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. wyniesie 1680 zł, a w pierwszym roku pracy 1344 zł (80% z 1680 zł) ". To jak to zrozumieć ?
12 sty 08:48 | ocena: 100%
Liczba głosów:2
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~ty jesteś stuknięty do ~złotopolski: to, że ich złodziejski system "socjalistyczny" okradał ze wszystkiego i oni pozwalali na to, teraz MY musimy za ten złodziejski system płacić? państwowa emertyura 3000 zł? a z jakiej racji, a nie np. 1200 zł? dlaczego ta warstwa wbrew zapisie konstytucyjnemu o równości wszystkich wobec prawa ma być uprzywilejowana i ZA CO? za bandyckie rządy przez 45 lat?
12 sty 05:06 | ocena: 78%
Liczba głosów:14
78%
21%
| odpowiedzi: 1
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~CIEKAWE ILE PŁACA KISZCZAK I JARUZELSKI : składek na ubezpieczenie zdrowotne? nie wspomnę całej reszty aparatu ucisku i przemocy z PRL wraz z partyjnymi bonzami z PZPR
12 sty 04:58 | ocena: 72%
Liczba głosów:11
72%
27%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
fanbogo : Płaca minimalna to bzdury, Tu chodzi wyłącznie o większy haracz na ZUS. W takiej Anglii podstawowy ZUS to 2,8 funta na tydzień.
12 sty 03:47 | ocena: 100%
Liczba głosów:9
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:

Firma | Podatki | Analizy

24 lis, 16:41 | Firma | Podatki | Analizy

Organizowanie fikcyjnych transakcji nie ma nic wspólnego z doradztwem podatkowym

Organizowanie fikcyjnych transakcji nie ma nic wspólnego z doradztwem podatkowym więcej
13 lis, 16:39 | Firma | Podatki | Analizy

Czy powtórzy się casus Arthura Andersena?

Czy powtórzy się casus Arthura Andersena? więcej
31 paź, 13:58 | Firma | Podatki | Analizy

„Pusta faktura” nie daje prawa do odliczenia podatku

więcej
31 paź, 12:02 | Firma | Podatki | Analizy

Skutki podatkowe sprzedaży firmowego budynku nie wpisanego do ewidencji środków trwałych

więcej
29 paź, 17:20 | Firma | Podatki | Analizy

Kto otrzyma zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto otrzyma zwrot VAT za materiały budowlane? więcej
29 paź, 14:58 | Firma | Podatki | Analizy

Więcej kas fiskalnych od nowego roku

Więcej kas fiskalnych od nowego roku więcej
28 paź, 15:08 | Firma | Podatki | Analizy

Nikomu niepotrzebna jest nowa Ordynacja podatkowa

Nikomu niepotrzebna jest nowa Ordynacja podatkowa więcej
22 paź, 12:26 | Firma | Podatki | Analizy

Dojazdy do pracy służbowym autem raz opodatkowane, a raz nie

Dojazdy do pracy służbowym autem raz opodatkowane, a raz nie więcej
21 paź, 21:21 | Firma | Podatki | Analizy

Prawo do odliczenia VAT od reklamy na elewacji

więcej
21 paź, 21:19 | Firma | Podatki | Analizy

Prace przygotowawcze a wartość początkowa środka trwałego

więcej
21 paź, 12:05 | Firma | Podatki | Analizy

Podatek od prywatnego wykorzystania aut służbowych coraz bliżej

Podatek od prywatnego wykorzystania aut służbowych coraz bliżej więcej
20 paź, 14:04 | Firma | Podatki | Analizy

Prawo podatkowe do generalnej przebudowy

Prawo podatkowe do generalnej przebudowy więcej
16 paź, 14:52 | Firma | Podatki | Analizy

TK o przepisach dotyczących "milczącej interpretacji"

więcej
15 paź, 17:28 | Firma | Podatki | Analizy

Odwrotne obciążenie – łatwiej od nowego roku dla podatników zwolnionych?

więcej
15 paź, 17:16 | Firma | Podatki | Analizy

Opodatkowanie PIT sprzedaży obligacji

Opodatkowanie PIT sprzedaży obligacji więcej
15 paź, 17:01 | Firma | Prawo

Minister gospodarki poprawia przepisy podatkowe

Minister gospodarki poprawia przepisy podatkowe więcej
15 paź, 16:33 | Firma | Podatki | Analizy

Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie łatwiejsza

więcej
15 paź, 16:07 | Firma | Podatki | Analizy

Jaki podatek od przychodu z bloga

Jaki podatek od przychodu z bloga więcej
14 paź, 16:03 | Nieruchomości

Będą zmiany w podatku od nieruchomości

Będą zmiany w podatku od nieruchomości więcej
8 paź, 15:35 | Firma | Podatki | Analizy

Ostatnia ulga dla niesolidnych podatników

Ostatnia ulga dla niesolidnych podatników więcej

Wszystko o podatku

Pokaż

Kursy średnie NBP

27.11.2014
waluta
kurs
zmiana (%)
3,3528
-0,05
4,1807
0,02
3,4774
0,04
5,2843
0,29

Stopy procentowe

Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,06
0,00
27.11.2014
1,86
0,00
27.11.2014
0,08
0,00
25.11.2014
0,00
0,00
26.11.2014
Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,00
-0,50%
09.10.2014
3,00
-1,00%
09.10.2014
1,00
-0,25%
04.07.2013
Źródło: NBP

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij